Home » Възложени поръчки на ЦСМП – Велико Търново

Възложени поръчки на ЦСМП – Велико Търново

4.12.2019 г.
„Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Център за спешна медицинска помощ Велико Търново“

Процедура по чл.82, ал.3 и сл. от ЗОП. Провежда се чрез системата СЕВОП.


ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ

за установяване на възможни изпълнители, определяне на прогнозна стойност при подготовка и провеждане на обществена поръчка с предмет „Доставка на компютърни конфигурации“


22.10.2019 г.
„Доставка на храна и тонизиращи напитки за работници и служители при Център за спешна медицинска помощ Велико Търново“