Home » Articles posted by admin (Page 2)

Author Archives: admin

Доставка на резервни части, сервизно обслужване и ремонт на МПС – санитарни автомобили на ЦСМП Велико Търново марки Ситроен, Форд и Фолксваген

1. Обявление (публикувано на 15.05.2018 г.)
2. Решение за откриване на процедура (публикувано на 15.05.2018 г.)
3. Документация (публикувано на 15.05.2018 г.)
4. Образци на документите и Проект-договор (публикувано на 15.05.2018 г.)
 
Краен срок за получаване на оферти – 05.06.2018 – 16,00 ч.
Отваряне на оферти – 06.06.2018 – 9,00 ч. в сградата на ЦСМП
 
 
06.06.2018 г
„Отварянето и оповестяването на ценовите оферти за „Доставка на резервни части, сервизно обслужване и ремонт на МПС – санитарни автомобили на ЦСМП Велико Търново марки Ситроен, Форд и Фолксваген ” ще се извърши на 11.06.2018г. от 9:00 часа в сградата на ЦСМП Велико Търново“
 
Протокол 1 и Протокол 2 на Комисията
 
Договори:
 
Обявления за приключване на договор за обществена поръчка:

Доставка на храна и тонизиращи напитки за работници и служители при Център за спешна медицинска помощ Велико Търново

1. Информация за обявата в РОП (публикувано на 07.12.2017 г.)
2. Заповед №91 и Обява (публикувано на 07.12.2017 г.)
3. Документация (публикувано на 07.12.2017 г.)
4. Образци на документите и Проект-договор (публикувано на 07.12.2017 г.)
 
Краен срок за получаване на оферти – 14.12.2017г. – 15:30ч.
Отваряне на оферти – 15.12.2017г. – 9:00ч.
 
 
Удължен срок за получаване на оферти – до 20.12.2017г. – 15:30ч.
Отваряне на офертите – 21.12.2017г. – 9:00ч.
 
 
Сключени договори:

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП Велико Търново – Доставка на лекарствени продукти по 72 обособени позиции

1. Решение за откриване на процедура (публикувано на 14.07.2017 г.)
2. Обявление за поръчка (публикувано на 14.07.2017 г.)
3. Документация (публикувано на 14.07.2017 г.)
4. Техническа спецификация (публикувано на 14.07.2017 г.)
6. Разяснения по чл.33, ал.2 от ЗОП (публикувано на 21.07.2017 г.)
 
Краен срок за получаване на оферти: 04.08.2017 г. – 16:00 ч.
Отваряне на офертите: 07.08.2017г. – 9:00 ч.
* * *
Отваряне на ценови оферти – 10.08.2017 г. от 8:00 часа
* * *
Публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти съответно на „Търговска лига Национален аптечен център“ АД  и „Софарма Трейдинг“ АД 
за обособена позиция 50 Furosemide – 14.08.2017 година – 8.00ч.
* * *
 
* * *
Обявления за приключване на договор за обществена поръчка:
1. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД – за обособена Позиция 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72
2. „Търговска лига Национален аптечен център“ АД – за обособена Позиция 23, 35, 54

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП Велико Търново

1. Решение за откриване на процедура (публикувано на 16.05.2017 г.)
2. Обявление за поръчка (публикувано на 16.05.2017 г.)
3. Документация (публикувано на 16.05.2017 г.)
4. Техническа спецификация (публикувано на 16.05.2017 г.)
 
Краен срок за получаване на оферти  07.06.2017 – 16:00ч.
Отваряне на офертите – 08.06.2017 – 9:00ч.
 

Доставка на резервни части, сервизно обслужване и ремонт на МПС – санитарни автомобили на ЦСМП Велико Търново марки Ситроен, Форд и Фолксваген

1. Информация за обява в РОП (публикувана на 28.04.2017 г.)
2. ОбяваЗаповед №32 и Документация (публикувана на 28.04.2017 г.)
3. Документация и Проекто-договор (публикувана на 28.04.2017 г.)
4. Образци на документите (публикувана на 28.04.2017 г.)
 
Срок за получаване на офертите за участие – 05.05.2017 г. – 16:00 часа
Дата и час на отваряне на офертите – 09.05.2017 г. от 9:00 часа
 
Удължен срок за получаване на оферти за участие – 12.05.2017 г. 16:00 ч.
Нова дата и час на отваряне на офертите – 15.05.2017 г. 9:00 ч.
 

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Център за спешна медицинска помощ Велико Търново

1. Заповед (публикувана на 24.01.2017 г.)
2. Техническа спецификация (публикувана на 24.01.2017 г.)
3. Покани (публикувана на 24.01.2017 г.)
4. Декларация по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП (публикувана на 24.01.2017 г.)
5. Образец ценово предложение (публикувана на 24.01.2017 г.)
6. Проекто-договор (публикувана на 24.01.2017 г.)
 
Срок за представяне на офертите в отговор на поканата: 
до 15,30 ч. на 10.02.2017 г.
    Дата и час на отваряне на офертите: 9,00 часа на 13.02.2017  г.
 
 

Доставка на храна и тонизиращи напитки за работници и служители при Център за спешна медицинска помощ Велико Търново – филиали Горна Оряховица, Свищов, Полски Тръмбеш, Стражица

1. Документация (публикувана на 28.12.2016 г.)
2. Образци на документите (публикувана на 28.12.2016 г.)
 
Срок за получаване на офертите за участие – 13.01.2017 г.
Дата и час на отваряне на офертите – 17.01.2017 г.
 

Доставка на храна и тонизиращи напитки за работници и служители при Център за спешна медицинска помощ Велико Търново

1. Обява (публикувана на 06.12.2016 г.)
2. Документация (публикувана на 06.12.2016 г.)
3. Образци на документите (публикувана на 06.12.2016 г.)
4. Информация в РОП (публикувана на 06.12.2016 г.)
5. Информация в РОП за удължен срок (публикувана на 14.12.2016 г.)
 
Срок за получаване на офертите за участие – 14.12.2016 г. 15:30 часа
Дата и час на отваряне на офертите – 15.12.2016 г. 9:00 часа
 
Удължен срок за получаване на офертите 
за участие – 19.12.2016 г. 15:30 ч.
Нова дата и час на отваряне на офертите – 20.12.2016 г. 9:00 ч.
 

Доставка на резервни части, сервизно обслужване и ремонт на МПС – санитарни автомобили на ЦСМП Велико Търново марки Ситроен, Форд и Фолксваген

Дата
Изплатени суми на
Фактура/Дата
Сума
26.05.2016
Автомотор В. Търново АД
№ 33700/14.04.2016
№ 33625/05.04.2016
№ 33615/04.04.2016
№ 33764/22.04.2016
№ 33799/27.04.2016
№ 33728/18.04.2016
№ 33671/11.04.2016
№ 33914/16.05.2016
№ 33852/05.05.2016
№ 33872/11.05.2016
163,46 лв.
29,04 лв.
33,42 лв.
52,00 лв.
18,26 лв.
78,11 лв.
39,10 лв.
74,80 лв.
414,30 лв.
351,05 лв.

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП Велико Търново

 
 
Срок за получаване на документация за участие – 04.05.2015 г. 15:00 часа
 
Договор и Ценово предложение със „Софарма Трейдинг“ АД
 

ИНФОРМАЦИЯ:
 
– С документите за участие Софарма Трейдинг АД София представи и гаранция /банкова/ за участие в конкурса в размер на 1600 лв. Същата бе върната на участника след подписването на договора на 08.06.2015 г.
 
– С документите съпровождащи подписването на договора, от Софарма Трейдинг АД София бе представена и банкова гаранция за изпълнение в размер на 2600 лв. Същата се заведе по задбалансовите счетоводни сметки и е част от досието на поръчката.
 
Договора е приключен.
Общо изпълнение по договора 08.06.2015-08.06.2017 – 150222,80 лв. без ДДС.
Върната банкова гаранция на изпълнителя – 2600 лв. на 28.06.2017 г.
Дата
Изплатени суми на
Фактура/Дата
Сума
23.06.2017
Софарма Трейдинг АД
№ 8001885884/08.06.2017
№ 8001885868/08.06.2017
№ 8001885849/08.06.2017
№ 8001885883/08.06.2017
238,43 лв.
1416,00 лв.
736,80 лв.
14031,26 лв.
25.05.2017
Софарма Трейдинг АД
№ 8001871060/25.05.2017 № 8001872258/12.05.2017 № 8001871064/15.05.2017 № 8001871056/15.05.2017
222,00 лв.
427,20 лв.
5331,30 лв.
80,00 лв.
28.04.2017
Софарма Трейдинг АД
№ 8001850346/10.04.2017 № 8001850649/11.04.2017 № 8001850650/11.04.2017 № 8001850640/11.04.2017 № 8001851704/12.04.2017 № 8001851561/12.04.2017
379,20 лв.
4246,19 лв.
475,92 лв.
133,50 лв.
700,50 лв.
423,20 лв.
27.03.2017
Софарма Трейдинг АД
№ 800182652/06.03.2017
№ 8001826841/07.03.2017 № 8001827151/07.03.2017 № 8001826844/07.03.2017
4656,20 лв.
222,00 лв.
379,20 лв.
154,80 лв.
22.02.2017
Софарма Трейдинг АД
№ 8001807789/06.02.2017
№ 8001808005/06.02.2017 № 8001807242/03.02.2017 № 8001807220/03.02.2017 № 8001813350/13.02.2017 № 8001808101/06.02.2017
591,40 лв.
112,00 лв.
237,60 лв.
5261,11 лв.
490,80 лв.
244,80 лв.
20.01.2017
Софарма Трейдинг АД
№ 8001794051/13.01.2017 № 8001794099/13.01.2017
№ 8001794311/13.01.2017
№ 8001794312/13.01.2017
333,00 лв.
571,20 лв.
6232,90 лв.
173,64 лв.
15.12.2016
Софарма Трейдинг АД
№ 8001772135/06.12.2016
№ 8001772136/06.12.2016
№ 8001772068/06.12.2016
№ 8001772062/06.12.2016
5247,62 лв.
35,00 лв.
337,20 лв.
222,00 лв.
28.10.2016
Софарма Трейдинг АД
№ 8001737859/10.10.2016
№ 8001737726/10.10.2016
№ 8001737727/10.10.2016
№ 8001737860/10.10.2016
Коригирани с кредитни известия:
№ 8001740755/14.10.2016
№ 8001740855/14.10.2016
№ 8001740198/13.10.2016
9682,68 лв.
379,20 лв.
358,61 лв.
500,40 лв.
3,84 лв.
72,00 лв.
2444,40 лв.
28.09.2016
Софарма Трейдинг АД
№ 8001722736/12.09.2016
№ 8001722729/12.09.2016
№ 8001722565/11.09.2016
№ 8001722737/12.09.2016
№ 8001725616/15.09.2016
6997,79 лв.
333,00 лв.
534,00 лв.
62,64 лв.
130,00 лв.
30.08.2016
Софарма Трейдинг АД
№ 8001706372/09.08.2016 Кредитно известие  
№ 8001706420/10.08.2016
№ 8001706420/10.08.2016
№ 8001707114/11.08.2016
№ 8001706410/10.08.2016
№ 8001711895/19.08.2016
№ 8001706675/10.08.2016
606,00 лв.
168,00 лв.
4338,79 лв.
521,40 лв.
342,40 лв.
120,00 лв.
48,00 лв.
29.08.2016
Софарма Трейдинг АД
№ 8001690306/08.07.2016 № 8001688560/05.07.2016 № 8001687978/04.07.2016 № 8001688036/04.07.2016 № 8001688027/04.07.2016 № 8001688035/04.07.2016
77,44 лв.
89,59 лв.
555,00 лв.
264,48 лв.
403,20 лв.
6010,57 лв.
12.08.2016
Софарма Трейдинг АД
№ 8001675508/01.06.2016
№ 8001675519/01.06.2016
2719,33 лв.
332,39 лв.
29.07.2016
Софарма Трейдинг АД
№ 8001675508/01.06.2016
4004,11лв.
26.05.2016
Софарма Трейдинг АД
№ 8001663069/05.05.2016
№ 8001665617/11.05.2016
№ 8001663366/06.05.2016
№ 8001650321/1.04.2016
№ 8001651037/12.04.2016
313,19 лв.
286,39 лв.
5412,25 лв.
416,39 лв.
5683,16 лв.
28.04.2016
Софарма Трейдинг АД
№ 8001635264/15.03.2016
№ 8001635254/15.03.2016
403,18 лв.
5430,58 лв.
29.03.2016
Софарма Трейдинг АД
№ 8001618798/15.02.2016
№ 8001616137/10.02.2016
№ 8001611716/03.02.2016
№ 8001611470/02.02.2016
№ 8001613507/05.02.2016
№ 8001611497/02.02.2016
120,00 лв.
236,35 лв.
157,00 лв.
308,39 лв.
112,00 лв.
5570,18 лв.
19.02.2016
Софарма Трейдинг АД
№ 8001579398/07.12.2015
№ 8001579350/07.12.2015
2931,15 лв.
559,18 лв.
18.01.2016
Софарма Трейдинг АД
№ 8001559545/04.11.2015
№ 8001559417/04.11.2015
№ 8001559438/04.11.2015
8711,24 лв.
595,18 лв.
219,40 лв.
20.11.2015
Софарма Трейдинг АД
№ 8001543899/09.10.2015
№ 8001542184/07.10.2015
№ 8001542354/07.10.2015
72,00 лв.
487,18 лв.
5397,14 лв.
Кредитно известие
№ 8001542358/07.10.2015
4,80 лв.
17.11.2015
Софарма Трейдинг АД
№ 8001530796/15.09.2015
№ 8001526475/08.09.2015
№ 8001526542/08.09.2015
24,00 лв.
308,39 лв.
1029,71 лв.
25.09.2015
Софарма Трейдинг АД
№ 8001490729/07.07.2015
60,17 лв.
26.08.2015
Софарма Трейдинг АД – по фактура за 308,39 лв. са изплатени частично
№ 8001490729/07.07.2015
248,22 лв.
26.08.2015
Софарма Трейдинг АД
№ 8001490751/07.07.2015
№ 8001504190/30.07.2015
5861,77 лв.
26,04 лв.
17.08.2015
Софарма Трейдинг АД
№ 8001477937/16.06.2015
№ 8001477863/16.06.2015
5568,64 лв.
284,39 лв.