>>   Правилник на ЦСМП
       ДВ брой 98/1999 година

1995 - 2017 ЦСМП Велико Търново. Всички права запазени.
Телефони за спешни повиквания
Център за спешна медицинска помощ - Велико Търново
Структура    

Автопарк    

Нормативни документи    

Профил на купувача    

Контакти    

________________________________________
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Велико Търново
ЦСМП гр. Велико Търново е създаден през 1995 година на основание ПМС №211/06101994 година като юридическо лице на бюджетна издръжка. Съгласно чл. 10, т.1 от ЗЛЗ Центърът е лечебно заведение със следните функции, посочени в Правилника за устройство и дейността на ЦСМП (ДВ бр. 98 от 1999 год.):
1. Оказване на спешна медицинска помощ на заболели и пострадали лица в дома, на местопроизшествието и по време на транспортирането до евентуалната им хоспитализация.
2. Специализиран спешен транспорт на пациенти, донори и органи, кръв, кръвни съставки и апаратура, републикански консултанти за оказване на спешна медицинска помощ.
3. Осъществяване обучение на специализанти по спешна медицина.

Съгласно  чл. 7 от Правилника, Центърът е лечебно заведение с непрекъснат денонощен режим на работа. Работния график се изготвя на базата на 12-часови дежурства и екипна организация на труда при спазване изискванията на ПМС №267 от 12.12.2005 година (ДВ брой 103 от 23.12.2005 год., изменен и допълнен ДВ брой 68 от 22.08.2006 год.).

Област Велико Търновосе намира в Централна северна България. Общата й площ е 4661,6 кв. км, което представлява 4,2% от площтта на страната.
Общия брой на населението по последни официални данни на НСИ към 31.12.2011 г. е 256 279 души и представлява 3,5% от общото население на страната.

гр. Велико Търново, 5000
ул. "Ниш" №1