Възложени обществени поръчки от
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
Велико Търново
1995 - 2017 ЦСМП Велико Търново. Всички права запазени.
>>   Правилник на ЦСМП
       ДВ брой 98/1999 година

Телефони за спешни повиквания
Център за спешна медицинска помощ - Велико Търново
Поръчки
________________________________________

Отворени обществени поръчки

Възложени обществени поръчки

Приключени  поръчки

________________________________________

Вътрешна нормативна уредба

Вътрешни правила
______________________________________
08.03.2013 г.
Обществена поръчка "Доставка на лекарствени средства за нуждите на ЦСМП - Велико Търново"
(открита процедура по реда на ЗОП) - Обявление

Срок за подаване на оферта: 22.04.2013 г.