Възложени обществени поръчки от
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
Велико Търново
1995 - 2017 ЦСМП Велико Търново. Всички права запазени.
>>   Правилник на ЦСМП
       ДВ брой 98/1999 година

Телефони за спешни повиквания
Център за спешна медицинска помощ - Велико Търново
Поръчки
________________________________________

Отворени обществени поръчки

Възложени обществени поръчки

Приключени  поръчки

________________________________________

Вътрешна нормативна уредба

Вътрешни правила
______________________________________
16.05.2017 г.
"Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП Велико Търново"

1. Решение за откриване на процедура (публикувано на 16.05.2017 г.)
2. Обявление за поръчка (публикувано на 16.05.2017 г.)
3. Документация (публикувано на 16.05.2017 г.)
4. Техническа спецификация (публикувано на 16.05.2017 г.)
5. Образци на документите, Документация и Проекто-договор (публикувано на 16.05.2017 г.)

Краен срок за получаване на оферти  07.06.2017 - 16:00ч.
Отваряне на офертите - 08.06.2017 - 9:00ч.

1. Протокол на комисията
2. Протокол на комисията от 22.06.2017г.
3. Доклад на комисията
4. Решение №45 от 22.06.2017 г.
5. Обявление за прекратена поръчка

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИНФОРМАЦИЯ:
9059520
9059520