Възложени обществени поръчки от
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
Велико Търново
1995 - 2017 ЦСМП Велико Търново. Всички права запазени.
>>   Правилник на ЦСМП
       ДВ брой 98/1999 година

Телефони за спешни повиквания
Център за спешна медицинска помощ - Велико Търново
Поръчки
________________________________________

Отворени обществени поръчки

Възложени обществени поръчки

Приключени  поръчки

________________________________________

Вътрешна нормативна уредба

Вътрешни правила
______________________________________
05.04.2013 г.
Обществена поръчка "Доставка на нелекарствени средства за нуждите на ЦСМП Велико Търново"
(процедура по реда на гл.8А от ЗОП)

1. Публична покана
2. Заповед
3. Списък на видовете и прогнозните количества
4. Образци на документите

Срок за подаване на оферта: 15.04.2013 г.