Възложени обществени поръчки от
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
Велико Търново
1995 - 2017 ЦСМП Велико Търново. Всички права запазени.
>>   Правилник на ЦСМП
       ДВ брой 98/1999 година

Телефони за спешни повиквания
Център за спешна медицинска помощ - Велико Търново
Поръчки
________________________________________

Отворени обществени поръчки

Възложени обществени поръчки

Приключени  поръчки

________________________________________

Вътрешна нормативна уредба

Вътрешни правила
______________________________________
"ДОСТАВКА НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ МЕДИЦИНСКИ АПАРАТИ ЗА ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ, ДЕФИБРИЛАЦИЯ И МОНИТОРИРАНЕ НА СПЕШЕН ПАЦИЕНТ"

1. Публична покана
2. Съобщение
3. Документация
4. Съобщение, Заповед/Решение №70 и Документация

Срок за получаване на документация за участие - 21.11.2014 г. 15:00 часа

Протокол на комисията
Заповед/решение за определяне на изпълнител
Договор с МЕГАМЕД България ЕООД

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИНФОРМАЦИЯ:

На основание чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП ЦСМП - Велико Търново СЪОБЩАВА, че на 10.12.2014 г. на основание Договор за доставка на мултифункционални медицински апарати за електрокардиография, дефибрилация и мониториране на спешен пациент е извършено авансово плащанев размер на 50400.00 (петдесет хиляди и четиристотин) лева към МЕГАМЕД България ЕООД.

На основание чл.22Б, т.16 от ЗОП и Приемо-предавателн протокол от 22.12.2014 г., както и на основание фактура №1000000274 от 22.12.2014 г. за доставка на 7 броя медицински апарати е освободена банкова гаранция по Договора за "Доставка на мултифункционални медицински апарати за електрокардиография, дефибрилация и мониториране на спешен пациент" с МЕГАМЕД България ЕООД в размер на 50400 (петдесет хиляди и четиристотин) лева.