Възложени обществени поръчки от
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
Велико Търново
1995 - 2017 ЦСМП Велико Търново. Всички права запазени.
>>   Правилник на ЦСМП
       ДВ брой 98/1999 година

Телефони за спешни повиквания
Център за спешна медицинска помощ - Велико Търново
Поръчки
________________________________________

Отворени обществени поръчки

Възложени обществени поръчки

Приключени  поръчки

________________________________________

Вътрешна нормативна уредба

Вътрешни правила
______________________________________
„ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП ВЕЛИКО ТЪРНОВО“

1. Публична покана
2. Съобщение
3. Документация
4. Съобщение, Заповед/Решение №79 и Документация

Срок за получаване на документация за участие - 05.12.2014 г. 15:00 часа

Протокол на комисията
Заповед №88 за определяне на изпълнител
Договор с "ABTOMOTОP КОРПОРАЦИЯ" АД - гр. София
Техническо предложение и Ценово предложение на "ABTOMOTОP КОРПОРАЦИЯ" АД - гр. София

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИНФОРМАЦИЯ:

На основание чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП ЦСМП - Велико Търново СЪОБЩАВА, че на 18.12.2014 г. на основание Договор за доставка на един брой санитарен автомобил за хуждите на ЦСМП В. Търново въз основа на Проформа фактура №1165 от 12.12.2014 г. са платени авансово 78824,40 (седемдесет и осем хиляди, осемстотин двадесет и четири лева и четиридесет стотинки) към "Автомотор Корпорация" АД.