Home » Поръчки » Доставка на храна и тонизиращи напитки за работници и служители при Център за спешна медицинска помощ Велико Търново

Доставка на храна и тонизиращи напитки за работници и служители при Център за спешна медицинска помощ Велико Търново

1. Обявление за поръчка, Решение за откриване на процедура (публикувано на 22.10.2019 г.)
2. Документация (публикувано на 22.10.2019 г.)
3. Образци на документите (публикувано на 22.10.2019 г.)
4. ЕЕДОП (публикувано на 22.10.2019 г.)
5. Спецификация (публикувано на 22.10.2019 г.)
6. Проекто-договор (публикувано на 22.10.2019 г.)

Срок за получаване на офертите: 13.11.2019 г. до 16:00 ч.
Дата и час на отваряне на офертите: 15.11.2019 г. – 9:00 ч. в сградата на ЦСМП Велико Търново

Протокол на комисията


Отварянето на ценовите оферти ще се извърши на 04.12.2019г. в 9,00 часа в сградата на ЦСМП Велико Търново, в град Велико Търново, ул.“Ниш“ №1.  

При отваряне на офертите могат да присъстват участниците, техни упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване.


Протокол № 2, Протокол №3

Доклад и Решение на комисията