Чл. 4в. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) (1) Атестирането се извършва по следните показатели:
1. професионална квалификация и управленски умения, които включват оценяване на: професионалното развитие; оперативност, планиране, координиране и контрол на дейността; познаване и ползване на нормативните актове и практическото им прилагане;
2. организация на дейността на центъра, която включва оценяване на: състоянието на човешките ресурси, умения за поставяне на цели и анализиране на резултати; състояние на информационната инфраструктура; умения по ефективно текущо поддържане и стопанисване на имуществото, борба с корупцията, умения за работа в екип;
3. обем, качество и ефективност на дейността на центъра, които включват оценяване на: дейността на центъра; ефективността на взаимодействието с държавни организации, имащи отношение към дейността на центъра; ефективността на взаимодействието с други лечебни заведения, имащи отношение към оказването на медицинска помощ при спешни състояния; финансовата политика; своевременност, точност и изчерпателност на отчетите до Министерството на здравеопазването; получените сигнали и жалби, свързани с дейността на центъра.
(2) Въз основа на комплексен анализ на дейността по показателите, посочени в ал. 1, атестацията може да бъде:
1. отрицателна;
2. неудовлетворителна;
3. добра;
4. много добра.
(3) Оценките по отделните показатели и крайната оценка се вписват в атестационна карта, която се подписва от членовете на комисията и оценявания директор.
   
Чл. 4г. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) (1) Директорът, който не е съгласен с определената оценка, има право да подаде писмено възражение, като в него посочи мотивите за своето несъгласие.
(2) Възражението се подава до министъра на здравеопазването в тридневен срок от датата, на която директорът е подписал атестационната карта.
(3) Министърът на здравеопазването се произнася по възражението в десетдневен срок от получаването му, като неговото решение е окончателно.
(4) Министърът на здравеопазването може да приеме възражението за основателно или да го отхвърли.
(5) Когато министърът на здравеопазването приеме възражението за основателно, се провежда ново атестиране в срок до един месец от неговото решение.
(6) Попълнените и подписани атестационни карти се съхраняват в личното досие на директора на центъра.
   
Чл. 4д. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) (1) Министърът на здравеопазването може да прекрати с предизвестие по чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда трудовото правоотношение с директор на център, получил крайна оценка 1 "отрицателна".
(2) При оценка 2 "неудовлетворителна" министърът на здравеопазването може да проведе междинно атестиране през следващата календарна година при спазване на общите правила, въведени с правилника.
   
Чл. 5. Центърът се състои от следните структури:
1. административно-стопански сектор;
2. районна координационна централа (РКЦ);
3. филиали за спешна медицинска помощ (ФСМП), разположени на територията на областта.
4. (зал. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.02.2007 г.)
5. (зал. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.02.2007 г.)


Раздел III. Дейност на центъра за спешна медицинска помощ
   
Чл. 6. Центърът извършва следната дейност:
1. (доп. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) оказване на спешна медицинска помощ на заболели и пострадали лица;
2. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.02.2007 г., доп. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) предоставяне на специализиран спешен транспорт на пациенти, донори и органи, кръв, кръвни съставки и апаратура, републикански консултанти за оказване на спешна медицинска помощ;
3. (доп. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) осъществяване на обучение на специализанти по спешна медицина.
   
Чл. 7. Центровете за спешна медицинска помощ са лечебни заведения с непрекъснат денонощен режим на работа. Работният график се изготвя на базата на 12-часови дежурства и екипна организация на труда.
   
Чл. 8. (1) Дейността на центъра се осъществява от:
1. (доп. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) екип в РКЦ, състоящ се от лекар - завеждащ смяна, и един или повече медицински специалисти или други специалисти с необходимата квалификация;
2. (отм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.02.2007 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.02.2007 г., доп. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) стационарен екип, състоящ се от медицински специалист-отговорник и санитар;
4. реанимационен екип, състоящ се от лекар - отговорник на екипа, медицински специалист и шофьор;
5. лекарски екип, състоящ се от лекар - отговорник на екипа, и шофьор;
6. долекарски екип, състоящ се от медицински специалист - отговорник на екипа, и шофьор;
7. (доп. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) транспортен екип, състоящ се от шофьор - отговорник на екипа, и санитар, когато такъв се изисква при изпълнението на конкретна задача.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.02.2007 г.) Във ФСМП, разполагащи с повече от 10 екипа за спешна медицинска помощ на смяна, се допуска профилиране на екипите по специалностите: анестезиология и интензивна терапия, неврология, кардиология, вътрешни болести, хирургия и детски болести.
(3) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Екипите по ал. 1, т. 3 могат да се сформират само във филиали, на чиято територия не е разкрито спешно отделение. Екипите оказват спешна медицинска помощ на лица, потърсили я сами на територията на филиала.
   
Чл. 9. (1) Районната координационна централа осигурява координацията и оперативното ръководство при оказване на спешна медицинска помощ.
(2) Лекарят, завеждащ смяна в РКЦ, има следните основни задачи:
1. (доп. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) ръководи и отговаря за дейността на РКЦ, както и за оказване на спешна медицинска помощ на обслужваната от центъра територия и координира екипите на центъра;
2. осигурява взаимодействието между екипите на центъра и органите на полицията, пожарната и гражданската защита при оказване спешна помощ на пострадали при масови бедствия, аварии и катастрофи;
3. при масови бедствия, аварии и катастрофи координира помощта със съседни центрове, като незабавно уведомява директора на РЦЗ и Министерството на здравеопазването;
4. (доп. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) приема, обработва и координира постъпилите повиквания за транспорт на донори и органи до лечебните заведения, в които се извършват трансплантации, както и на кръв, кръвни съставки и апаратура;
5. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.02.2007 г.) приема, оценява и обработва постъпилите повиквания за спешна републиканска консултативна помощ от лечебните заведения; организира спешен транспорт на републиканските консултанти до искащото лечебно заведение и попълва необходимата документация.
(3) Медицинските специалисти в РКЦ изпълняват следните основни задачи:
1. приемат, регистрират и обработват с помощта на автоматизирана информационно-комуникационна система повикванията, постъпили от територията на обслужвания от центъра район, и подадената информация от екипите;
2. (доп. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) преценяват естеството и спешността на повикването под координацията и контрола на завеждащия смяна;
3. не по-късно от една минута след приключване обработката на спешно повикване възлагат изпълнението му на най-близо разположения до местопроизшествието и с подходяща квалификация екип за спешна медицинска помощ;
4. не по-късно от тридесет минути след приключване обработката на повикване, касаещо медицински транспорт, възлагат изпълнението му на екип за медицински транспорт; в случаите, когато ФСМП не разполага със свободен екип за транспорт, с цел своевременно изпълнение на повикванията се допуска предаването им на екипи за спешна медицинска помощ;
5. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) не могат да възлагат едновременното изпълнение на повече от едно повикване на един медицински екип;
6. не по-късно от тридесет минути след приключване обработката на постъпило повикване, което не касае обслужване на спешно болен пациент, предават за изпълнение последното на дежурния лекар в лечебно заведение със съществуваща структура за извънболнична медицинска помощ;
7. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) при възлагане изпълнението на повикване, при което съществува опасност за живота или здравето на членовете на екипа, уведомяват съответните служби и информират членовете на екипа за съществуващите опасности.
(4) Постъпилата в РКЦ информация се регистрира и обработва с помощта на компютърна информационна система, като се съхранява върху магнитен носител за срок 3 години.
   
Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.02.2007 г.)
   
Чл. 11. Отговорниците на екипи са задължени:
1. да информират завеждащия смяна преди започване на работа чрез мобилната радиостанция, инсталирана в санитарния автомобил, относно готовността на екипа за работа;
2. (доп. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) когато не изпълняват възложено от РКЦ повикване, да се намират в санитарния автомобил или в помещение за почивка, оборудвано с комуникационен апарат, свързан с РКЦ;
3. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) при възникнала необходимост да продължат изпълнението на служебните си задължения и след приключване на работното време; освобождаване от смяна се разрешава от завеждащия смяната в РКЦ;
4. да приемат за изпълнение подадените от РКЦ повиквания;
5. след приключване изпълнението на възложеното повикване да информират РКЦ за резултата от оказаната помощ.
   
Чл. 12. (1) Екипите за спешна медицинска помощ са задължени:
1. да осъществяват спешна диагностика и терапия на пациенти с остро настъпили нарушения на жизненоважни функции;
2. да се отправят към предадения им от РКЦ адрес не по-късно от една минута след приемане на последния;
3. за възможно най-кратко време, използвайки най-целесъобразния маршрут, да пристигнат на подадения за изпълнение адрес;
4. при пристигане на мястото на инцидента да информират РКЦ;
5. да информират РКЦ за всички възникнали проблеми, касаещи изпълнението на подадено повикване;
6. (доп. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) при необходимост от това да изискат от РКЦ изпращането на един или повече допълнителни екипи на местопроизшествието;
7. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.02.2007 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) да предават пациентите в спешните отделения на лечебните заведения за болнична помощ или да предлагат спешна хоспитализация, когато състоянието на пациентите налага продължаване на лечението.
8. (отм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.02.2007 г.)
(2) Екипите за спешен медицински транспорт изпълняват задълженията, посочени в ал. 1, т. 2 до т. 6 включително.
   
Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.02.2007 г.) Отговорниците на екипи получават лекарствени продукти и консумативи след представяне на писмено искане, заверено от директора на центъра.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.02.2007 г.) Количеството на изписаните лекарствени продукти в една заявка покрива нуждите на екипа за период не по-дълъг от 15 дни.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.02.2007 г.) Изразходваните лекарствени продукти се отчитат чрез персонален отчет, в който се описват номерът на повикването, наименованията на лекарствените продукти, опаковката, лекарствената форма и количеството за всеки отделен случай. Отчетът се представя за утвърждаване от директора на центъра заедно с искането за изписване на лекарствени продукти и консумативи.
(4) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Редът за получаване на лекарствени продукти, тяхното съхранение, разпределение между екипите (филиалите) и начинът на водене на съответната документация се уреждат съгласно заповед на директора на центъра.
   
Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Санитарните автомобили на центъра носят следната специфична окраска и маркировка:
1. основен цвят на автомобила - бял;
2. допълнителен цвят: оранжев - цвят на покрива;
3. оранжева светлоотразяваща лента с ширина до 40 см опасва цялата кола на височината на дръжките на страничните врати;
4. знак с изобразена телефонна слушалка и номер 150 се намира върху предните и една от задните врати;
5. надпис "Спешна медицинска помощ" от двете страни на санитарния автомобил;
6. специална светлинна и звукова сигнализация, състояща се от сини сигнални лампи, сини сигнални фарове и сирена;
7. (нова - ДВ, бр. 9 от 2009 г.) графично и цветно изображение на отличителния знак на единния европейски номер 112 за територията на Република България по образец съгласно приложението по чл. 3, ал. 2 от Закона за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112, разположен върху задната половина на санитарната част, симетрично от двете страни.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Общият брой на използваните от ЦСМП санитарни автомобили за оказване на спешна медицинска помощ не може да надвишава с повече от 30 % броя на екипите за спешна медицинска помощ, работещи на смяна.


Заключителни разпоредби

§ 1. Този правилник се издава на основание чл. 35, ал. 3, т. 1 от Закона за лечебните заведения.

§ 2. Този правилник отменя Правилника за устройството и дейността на ЦСМП (обн., ДВ, бр. 48 от 1994 г.; изм., бр. 52 от 1995 г. и бр. 47 от 1999 г.).

§ 3. Контролът по изпълнение на правилника се възлага на РЦЗ и Министерството на здравеопазването.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
(ОБН. - ДВ, БР. 7 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.02.2007 Г.)

§ 9. Правилникът влиза в сила от 1 февруари 2007 г.

Преходни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
(ОБН. - ДВ, БР. 13 ОТ 2011 Г.)

§ 11. Директорите на центровете се атестират по реда на правилника в срок до 31 май 2011 г., като председателите на съответните атестационни комисии уведомяват директорите за деня на атестацията не по-късно от десет работни дни преди нейното провеждане.
>>   Правилник на ЦСМП
       ДВ брой 98/1999 година

Телефони за спешни повиквания
Център за спешна медицинска помощ - Велико Търново
Структура    

Автопарк    

Нормативни документи    

Профил на купувача    

Контакти    

________________________________________
<<   предишна страница                                              следваща страница  >>
1995 - 2017 ЦСМП Велико Търново. Всички права запазени.