Home » Поръчки » Доставка на мултифункционални медицински апарати за електрокардиография, дефибрилация и мониториране на спешен пациент

Доставка на мултифункционални медицински апарати за електрокардиография, дефибрилация и мониториране на спешен пациент

 
Срок за получаване на документация за участие – 21.11.2014 г. 15:00 часа
 

ИНФОРМАЦИЯ:

 
На основание чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП ЦСМП – Велико Търново СЪОБЩАВА, че на 10.12.2014 г. на основание Договор за доставка на мултифункционални медицински апарати за електрокардиография, дефибрилация и мониториране на спешен пациент е извършено авансово плащанев размер на 50400.00 (петдесет хиляди и четиристотин) лева към МЕГАМЕД България ЕООД.
 
На основание чл.22Б, т.16 от ЗОП и Приемо-предавателн протокол от 22.12.2014 г., както и на основание фактура №1000000274 от 22.12.2014 г. за доставка на 7 броя медицински апарати е освободена банкова гаранция по Договора за „Доставка на мултифункционални медицински апарати за електрокардиография, дефибрилация и мониториране на спешен пациент“ с МЕГАМЕД България ЕООД в размер на 50400 (петдесет хиляди и четиристотин) лева.