Home » 2019 » декември

Месечен архив: декември 2019

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Център за спешна медицинска помощ Велико Търново

Процедура по чл.82, ал.3 и сл. от ЗОП. Провежда се чрез системата СЕВОП

1. Покана (публикувано на 4.12.2019 г.)
2.  Списък на бензиностанциите (публикувано на 4.12.2019 г.)
3.
Договор-проект (публикувано на 4.12.2019 г.)
4. Декларация по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП (публикувано на 4.12.2019 г.)


Протокол на комисията от 16.12.2019 г.

Протокол на комисията от 06.01.2020 г.

Отваряне на ценовите оферти на допуснатите до оценка и класиране участници ще се извърши на 09.01.2020г. в 10,30ч. в сградата на ЦСМП Велико Търново в град Велико Търново, ул.“Ниш“ №1.  При отваряне на офертите могат да присъстват участниците, техни упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване.

Протокол на комисията от 09.01.2020 г.

Решение на комисията от 10.01.2020 г.

Декларации по ЗМИП 


Договор с „ПЕТРОЛ“ АД
Обявление за възложена поръчка


Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП) – вх. № в АОП: Е-31-00-011396/22.06.2021 г.