Home » 2019

Годишен архив: 2019

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Център за спешна медицинска помощ Велико Търново

Процедура по чл.82, ал.3 и сл. от ЗОП. Провежда се чрез системата СЕВОП

1. Покана (публикувано на 4.12.2019 г.)
2.  Списък на бензиностанциите (публикувано на 4.12.2019 г.)
3.
Договор-проект (публикувано на 4.12.2019 г.)
4. Декларация по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП (публикувано на 4.12.2019 г.)


Протокол на комисията от 16.12.2019 г.

Протокол на комисията от 06.01.2020 г.

Отваряне на ценовите оферти на допуснатите до оценка и класиране участници ще се извърши на 09.01.2020г. в 10,30ч. в сградата на ЦСМП Велико Търново в град Велико Търново, ул.“Ниш“ №1.  При отваряне на офертите могат да присъстват участниците, техни упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване.

Протокол на комисията от 09.01.2020 г.

Решение на комисията от 10.01.2020 г.

Декларации по ЗМИП 


Договор с „ПЕТРОЛ“ АД
Обявление за възложена поръчка


Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП) – вх. № в АОП: Е-31-00-011396/22.06.2021 г.

Доставка на храна и тонизиращи напитки за работници и служители при Център за спешна медицинска помощ Велико Търново

1. Обявление за поръчка, Решение за откриване на процедура (публикувано на 22.10.2019 г.)
2. Документация (публикувано на 22.10.2019 г.)
3. Образци на документите (публикувано на 22.10.2019 г.)
4. ЕЕДОП (публикувано на 22.10.2019 г.)
5. Спецификация (публикувано на 22.10.2019 г.)
6. Проекто-договор (публикувано на 22.10.2019 г.)

Срок за получаване на офертите: 13.11.2019 г. до 16:00 ч.
Дата и час на отваряне на офертите: 15.11.2019 г. – 9:00 ч. в сградата на ЦСМП Велико Търново

Протокол на комисията


Отварянето на ценовите оферти ще се извърши на 04.12.2019г. в 9,00 часа в сградата на ЦСМП Велико Търново, в град Велико Търново, ул.“Ниш“ №1.  

При отваряне на офертите могат да присъстват участниците, техни упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване.


Протокол № 2, Протокол №3

Доклад и Решение на комисията


Обявление за възложена поръчка


Сключени договори:

1. Договор „ЦБА“ АД
2. Договор „СПАСОВИ И СТИВИ“ ООД
3. Договор „КРАСИ И КРАСИ“ ЕООД
4. Договор ЕТ „ПАНДА-2 – Йордан Йорданов“

 

 

Осъществяване на охрана със сигнално-охранителна техника, паник бутони и физическа невъоръжена охрана на медицинския персонал и имуществото на ЦСМП Велико Търново

1. Информация за поръчката (публикувано на 16.10.2019 г.)
2. Обява (публикувано на 16.10.2019 г.)
3. Документация (публикувано на 16.10.2019 г.)
4. Образци на документите (публикувано на 16.10.2019 г.)
5. Проекто-договор 1, Проекто-договор 2, Проекто-договор 3,4,5,6,7 (публикувано на 16.10.2019 г.)

Срок за получаване на офертите: 28.10.2019 г. до 15:30 ч.
Дата и час на отваряне на офертите: 31.10.2019 г. – 9:00 ч. в сградата на ЦСМП Велико Търново


Срокът за получаване на оферти е удължен на основание чл.188, ал.2 от ЗОП до 15:30 ч. на 05.11.2019 г.

Отварянето на офертите ще се извърши на 07.11.2019 г. в 9:00 часа в сградата на ЦСМП Велико Търново в град Велико Търново, ул.“Ниш“ №1.


Протокол от 7.11.2019 г.

Протокол от 15.11.2019 г.

Решение – РД-01-73


Сключени договори:

Договор по позиция 1
Договор по позиция 2
Договор по позиция 3
Договор по позиция 4
Договор по позиция 5
Договор по позиция 6
Договор по позиция 7

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП Велико Търново

1. Решение за откриване на процедура (публикувано на 16.07.2019 г.)
2. Обявление за поръчка (публикувано на 16.07.2019 г.)
3. ЕЕДОП (публикувано на 16.07.2019 г.)
4. Документация (публикувано на 16.07.2019 г.)
5. Техническа спецификация (публикувано на 16.07.2019 г.)
6. Образци на документите и Проекто-договор (публикувано на 16.07.2019 г.)
 
Краен срок за получаване на оферти – 05.08.2019 г. – 16,00 ч.
Отваряне на офертите – 06.08.2019 г. – 9,00 ч. в сградата на ЦСМП Велико Търново
Разяснения по чл.33 от ЗОП  (публикувано на 19.07.2019 г.)
Комисията за разглеждане и оценка на подадените оферти за участие в обществена поръчка с предмет “Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП Велико Търново” ще пристъпи към отварянето и оповестяването на ценовите им оферти на участниците на 03.09.2019 г. от 9,00 часа в сградата на ЦСМП Велико Търново, в град Велико Търново, ул. “Ниш“ №1
* * *
* * *
Сключени договори:

Информация за изпълнени договори:

Доставка на резервни части, сервизно обслужване и ремонт на МПС – санитарни автомобили на ЦСМП Велико Търново марки Ситроен, Форд и Фолксваген

1. Обява АОП (публикувана на 7.06.2019 г.)
2. Обява (публикувана на 7.06.2019 г.)
3. Документация (публикувана на 7.06.2019 г.)
4. Образци на документите (публикувана на 7.06.2019 г.)
Сключени договори: 

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Център за спешна медецинска помощ Велико Търново

1. Покана (публикувана на 17.05.2019 г.)
2. Заповед (публикувана на 17.05.2019 г.)
3. Техническа спецификация (публикуван на 17.05.2019 г.)
4. Образец на Декларация по чл. 54, ал.1, т.7 (публикуван на 17.05.2019 г.)
5. Образец Ценово предложение (публикуван на 17.05.2019 г.)
6. Проекто-договор (публикуван на 17.05.2019 г.)
 
* * *
Протокол и Доклад на комисията (публикувани на 28.05.2019 г.)
Решение (публикувано на 28.05.2019 г.)