Home » Поръчки » Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Център за спешна медицинска помощ Велико Търново

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Център за спешна медицинска помощ Велико Търново

Процедура по чл.82, ал.3 и сл. от ЗОП. Провежда се чрез системата СЕВОП

1. Покана (публикувано на 4.12.2019 г.)
2.  Списък на бензиностанциите (публикувано на 4.12.2019 г.)
3.
Договор-проект (публикувано на 4.12.2019 г.)
4. Декларация по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП (публикувано на 4.12.2019 г.)


Протокол на комисията от 16.12.2019 г.

Протокол на комисията от 06.01.2020 г.

Отваряне на ценовите оферти на допуснатите до оценка и класиране участници ще се извърши на 09.01.2020г. в 10,30ч. в сградата на ЦСМП Велико Търново в град Велико Търново, ул.“Ниш“ №1.  При отваряне на офертите могат да присъстват участниците, техни упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване.

Протокол на комисията от 09.01.2020 г.

Решение на комисията от 10.01.2020 г.

Декларации по ЗМИП 


Договор с „ПЕТРОЛ“ АД
Обявление за възложена поръчка


Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП) – вх. № в АОП: Е-31-00-011396/22.06.2021 г.