Home » Поръчки

Архив: Поръчки

Доставка на храна и тонизиращи напитки за работници и служители при Център за спешна медицинска помощ Велико Търново

1. Обявление за поръчка, Решение за откриване на процедура (публикувано на 10.06.2020 г.)
2. Документация (публикувано на 10.06.2020 г.)
3. Образци на документите (публикувано на 10.06.2020 г.)
4. ЕЕДОП (изтегли в ZIP) (публикувано на 10.06.2020 г.)
5. Спецификация (публикувано на 10.06.2020 г.)
6. Проекто-договор (публикувано на 10.06.2020 г.)

Срок за получаване на офертите:  02.07.2020 г. до 16:00 ч.
Дата и час на отваряне на офертите: 06.07.2020 г. – 9:00 ч. в сградата на ЦСМП Велико Търново,  ул. Ниш 1


Протокол на комисията (публикувано на 06.07.2020 г.)


Протокол на комисията (публикувано на 17.07.2020 г.)
Доклад на комисията (публикувано на 17.07.2020 г.)
Решение (публикувано на 17.07.2020 г.)

Обявление за прекратена процедура

Доставка на резервни части, сервизно обслужване и ремонт на МПС – санитарни автомобили на ЦСМП Велико Търново марки Ситроен, Фолксваген и Форд

1. Информация за публикувана в профила на купувача обява (публикувано на 30.04.2020 г.)
2. Обява (публикувано на 30.04.2020 г.)
3. Документация (публикувано на 30.04.2020 г.)
4. Образци на документите (публикувано на 30.04.2020 г.)
5. Проекто-договор (публикувано на 30.04.2020 г.)

Срок за получаване на офертите: 15.05.2020 г. до 15:30 ч.
Дата и час на отваряне на офертите: 18.05.2020 г. – 9:00 ч. в сградата на ЦСМП Велико Търново

 

Информация за удължен срок

Удължен срок за подаване на оферти до 15:30ч. на 21.05.2020 г.
Дата и час на отваряне на офертите: 9:00 ч. на 22.05.2020 г.


Протокол на комисията (публикувано на 22.05.2020 г.)
Решение (публикувано на 22.05.2020 г.)


Договор с „АВТОЧОЙС“ ООД
Договор със „София Франс Ауто-Велико Търново“ ООД

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Център за спешна медицинска помощ Велико Търново

Процедура по чл.82, ал.3 и сл. от ЗОП. Провежда се чрез системата СЕВОП

1. Покана (публикувано на 4.12.2019 г.)
2.  Списък на бензиностанциите (публикувано на 4.12.2019 г.)
3.
Договор-проект (публикувано на 4.12.2019 г.)
4. Декларация по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП (публикувано на 4.12.2019 г.)


Протокол на комисията от 16.12.2019 г.

Протокол на комисията от 06.01.2020 г.

Отваряне на ценовите оферти на допуснатите до оценка и класиране участници ще се извърши на 09.01.2020г. в 10,30ч. в сградата на ЦСМП Велико Търново в град Велико Търново, ул.“Ниш“ №1.  При отваряне на офертите могат да присъстват участниците, техни упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване.

Протокол на комисията от 09.01.2020 г.

Решение на комисията от 10.01.2020 г.

Декларации по ЗМИП 


Договор с „ПЕТРОЛ“ АД
Обявление за възложена поръчка


Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП) – вх. № в АОП: Е-31-00-011396/22.06.2021 г.

Доставка на храна и тонизиращи напитки за работници и служители при Център за спешна медицинска помощ Велико Търново

1. Обявление за поръчка, Решение за откриване на процедура (публикувано на 22.10.2019 г.)
2. Документация (публикувано на 22.10.2019 г.)
3. Образци на документите (публикувано на 22.10.2019 г.)
4. ЕЕДОП (публикувано на 22.10.2019 г.)
5. Спецификация (публикувано на 22.10.2019 г.)
6. Проекто-договор (публикувано на 22.10.2019 г.)

Срок за получаване на офертите: 13.11.2019 г. до 16:00 ч.
Дата и час на отваряне на офертите: 15.11.2019 г. – 9:00 ч. в сградата на ЦСМП Велико Търново

Протокол на комисията


Отварянето на ценовите оферти ще се извърши на 04.12.2019г. в 9,00 часа в сградата на ЦСМП Велико Търново, в град Велико Търново, ул.“Ниш“ №1.  

При отваряне на офертите могат да присъстват участниците, техни упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване.


Протокол № 2, Протокол №3

Доклад и Решение на комисията


Обявление за възложена поръчка


Сключени договори:

1. Договор „ЦБА“ АД
2. Договор „СПАСОВИ И СТИВИ“ ООД
3. Договор „КРАСИ И КРАСИ“ ЕООД
4. Договор ЕТ „ПАНДА-2 – Йордан Йорданов“

 

 

Осъществяване на охрана със сигнално-охранителна техника, паник бутони и физическа невъоръжена охрана на медицинския персонал и имуществото на ЦСМП Велико Търново

1. Информация за поръчката (публикувано на 16.10.2019 г.)
2. Обява (публикувано на 16.10.2019 г.)
3. Документация (публикувано на 16.10.2019 г.)
4. Образци на документите (публикувано на 16.10.2019 г.)
5. Проекто-договор 1, Проекто-договор 2, Проекто-договор 3,4,5,6,7 (публикувано на 16.10.2019 г.)

Срок за получаване на офертите: 28.10.2019 г. до 15:30 ч.
Дата и час на отваряне на офертите: 31.10.2019 г. – 9:00 ч. в сградата на ЦСМП Велико Търново


Срокът за получаване на оферти е удължен на основание чл.188, ал.2 от ЗОП до 15:30 ч. на 05.11.2019 г.

Отварянето на офертите ще се извърши на 07.11.2019 г. в 9:00 часа в сградата на ЦСМП Велико Търново в град Велико Търново, ул.“Ниш“ №1.


Протокол от 7.11.2019 г.

Протокол от 15.11.2019 г.

Решение – РД-01-73


Сключени договори:

Договор по позиция 1
Договор по позиция 2
Договор по позиция 3
Договор по позиция 4
Договор по позиция 5
Договор по позиция 6
Договор по позиция 7

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП Велико Търново

1. Решение за откриване на процедура (публикувано на 16.07.2019 г.)
2. Обявление за поръчка (публикувано на 16.07.2019 г.)
3. ЕЕДОП (публикувано на 16.07.2019 г.)
4. Документация (публикувано на 16.07.2019 г.)
5. Техническа спецификация (публикувано на 16.07.2019 г.)
6. Образци на документите и Проекто-договор (публикувано на 16.07.2019 г.)
 
Краен срок за получаване на оферти – 05.08.2019 г. – 16,00 ч.
Отваряне на офертите – 06.08.2019 г. – 9,00 ч. в сградата на ЦСМП Велико Търново
Разяснения по чл.33 от ЗОП  (публикувано на 19.07.2019 г.)
Комисията за разглеждане и оценка на подадените оферти за участие в обществена поръчка с предмет “Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП Велико Търново” ще пристъпи към отварянето и оповестяването на ценовите им оферти на участниците на 03.09.2019 г. от 9,00 часа в сградата на ЦСМП Велико Търново, в град Велико Търново, ул. “Ниш“ №1
* * *
* * *
Сключени договори:

Информация за изпълнени договори:

Доставка на резервни части, сервизно обслужване и ремонт на МПС – санитарни автомобили на ЦСМП Велико Търново марки Ситроен, Форд и Фолксваген

1. Обява АОП (публикувана на 7.06.2019 г.)
2. Обява (публикувана на 7.06.2019 г.)
3. Документация (публикувана на 7.06.2019 г.)
4. Образци на документите (публикувана на 7.06.2019 г.)
Сключени договори: 

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Център за спешна медецинска помощ Велико Търново

1. Покана (публикувана на 17.05.2019 г.)
2. Заповед (публикувана на 17.05.2019 г.)
3. Техническа спецификация (публикуван на 17.05.2019 г.)
4. Образец на Декларация по чл. 54, ал.1, т.7 (публикуван на 17.05.2019 г.)
5. Образец Ценово предложение (публикуван на 17.05.2019 г.)
6. Проекто-договор (публикуван на 17.05.2019 г.)
 
* * *
Протокол и Доклад на комисията (публикувани на 28.05.2019 г.)
Решение (публикувано на 28.05.2019 г.)

Доставка на храна и тонизиращи напитки за работници и служители при Център за спешна медицинска помощ Велико Търново

1. Информация за обявата в АОП (публикувано на 18.12.2018 г.)
2. Обява (обновена на 19.12.2018 г.)
3. Документация (обновена на 19.12.2018 г.)
4. Образци на документите и Проект-договор  (публикувано на 18.12.2018 г.)
 
Краен срок за получаване на оферти – 07.01.2019 – 15,30 ч.
Отваряне на оферти – 08.01.2019 – 9,00 ч. в сградата на ЦСМП
 
Удължен срок за получаване на оферти – до 11.01.2019 г. – 15:30 ч.
Отваряне на офертите – 14.01.2019 г. – 9:00 ч.
 
1. Протокол на комисията (публикувано на 15.01.2019 г.)
2. Решение (публикувано на 15.01.2019 г.)
 
Сключени договори:
1. Филиал Свищов – „БМБ“ ООД (публикувано на 30.01.2019 г.)
2. Филиал Стражица – „СБА“ АД (публикувано на 30.01.2019 г.)
5. Филиал Павликени – ЕТ „Милчо Лясков“ (публикувано на 30.01.2019 г.)

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Център за спешна медицинска помощ Велико Търново

1. Покана (публикувана на 13.12.2018 г.)
2. Заповед (публикувана на 13.12.2018 г.)
3. Техническа спецификация (публикувана на 13.12.2018 г.)
4. Образец на Декларация по чл. 54, ал.1, т.7 (публикувана на 13.12.2018 г.)
5. Образец Ценово предложение (публикувана на 13.12.2018 г.)
6. Проекто-договор (публикувана на 13.12.2018 г.)
 
* * *