Home » Поръчки » Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП Велико Търново

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП Велико Търново

1. Решение за откриване на процедура (публикувано на 16.07.2019 г.)
2. Обявление за поръчка (публикувано на 16.07.2019 г.)
3. ЕЕДОП (публикувано на 16.07.2019 г.)
4. Документация (публикувано на 16.07.2019 г.)
5. Техническа спецификация (публикувано на 16.07.2019 г.)
6. Образци на документите и Проекто-договор (публикувано на 16.07.2019 г.)
 
Краен срок за получаване на оферти – 05.08.2019 г. – 16,00 ч.
Отваряне на офертите – 06.08.2019 г. – 9,00 ч. в сградата на ЦСМП Велико Търново
Разяснения по чл.33 от ЗОП  (публикувано на 19.07.2019 г.)
Комисията за разглеждане и оценка на подадените оферти за участие в обществена поръчка с предмет “Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП Велико Търново” ще пристъпи към отварянето и оповестяването на ценовите им оферти на участниците на 03.09.2019 г. от 9,00 часа в сградата на ЦСМП Велико Търново, в град Велико Търново, ул. “Ниш“ №1
* * *
* * *
Сключени договори:

Информация за изпълнени договори: