Home » Поръчки » Доставка на един брой санитарен автомобил за нуждите на ЦСМП Велико Търново

Доставка на един брой санитарен автомобил за нуждите на ЦСМП Велико Търново

 
Срок за получаване на документация за участие – 05.12.2014 г. 15:00 часа
 
Техническо предложение и Ценово предложение на „ABTOMOTОP КОРПОРАЦИЯ“ АД – гр. София
 

ИНФОРМАЦИЯ:
 
На основание чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП ЦСМП – Велико Търново СЪОБЩАВА, че на 18.12.2014 г. на основание Договор за доставка на един брой санитарен автомобил за хуждите на ЦСМП В. Търново въз основа на Проформа фактура №1165 от 12.12.2014 г. са платени авансово 78824,40 (седемдесет и осем хиляди, осемстотин двадесет и четири лева и четиридесет стотинки) към „Автомотор Корпорация“ АД.