Home » Поръчки » Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Център за спешна медицинска помощ Велико Търново

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Център за спешна медицинска помощ Велико Търново

1. Заповед (публикувана на 24.01.2017 г.)
2. Техническа спецификация (публикувана на 24.01.2017 г.)
3. Покани (публикувана на 24.01.2017 г.)
4. Декларация по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП (публикувана на 24.01.2017 г.)
5. Образец ценово предложение (публикувана на 24.01.2017 г.)
6. Проекто-договор (публикувана на 24.01.2017 г.)
 
Срок за представяне на офертите в отговор на поканата: 
до 15,30 ч. на 10.02.2017 г.
    Дата и час на отваряне на офертите: 9,00 часа на 13.02.2017  г.