Home » Поръчки » Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП Велико Търново

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП Велико Търново

1. Решение за откриване на процедура (публикувано на 16.05.2017 г.)
2. Обявление за поръчка (публикувано на 16.05.2017 г.)
3. Документация (публикувано на 16.05.2017 г.)
4. Техническа спецификация (публикувано на 16.05.2017 г.)
 
Краен срок за получаване на оферти  07.06.2017 – 16:00ч.
Отваряне на офертите – 08.06.2017 – 9:00ч.