Home » 2017

Годишен архив: 2017

Доставка на храна и тонизиращи напитки за работници и служители при Център за спешна медицинска помощ Велико Търново

1. Информация за обявата в РОП (публикувано на 07.12.2017 г.)
2. Заповед №91 и Обява (публикувано на 07.12.2017 г.)
3. Документация (публикувано на 07.12.2017 г.)
4. Образци на документите и Проект-договор (публикувано на 07.12.2017 г.)
 
Краен срок за получаване на оферти – 14.12.2017г. – 15:30ч.
Отваряне на оферти – 15.12.2017г. – 9:00ч.
 
 
Удължен срок за получаване на оферти – до 20.12.2017г. – 15:30ч.
Отваряне на офертите – 21.12.2017г. – 9:00ч.
 
 
Сключени договори:

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП Велико Търново – Доставка на лекарствени продукти по 72 обособени позиции

1. Решение за откриване на процедура (публикувано на 14.07.2017 г.)
2. Обявление за поръчка (публикувано на 14.07.2017 г.)
3. Документация (публикувано на 14.07.2017 г.)
4. Техническа спецификация (публикувано на 14.07.2017 г.)
6. Разяснения по чл.33, ал.2 от ЗОП (публикувано на 21.07.2017 г.)
 
Краен срок за получаване на оферти: 04.08.2017 г. – 16:00 ч.
Отваряне на офертите: 07.08.2017г. – 9:00 ч.
* * *
Отваряне на ценови оферти – 10.08.2017 г. от 8:00 часа
* * *
Публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти съответно на „Търговска лига Национален аптечен център“ АД  и „Софарма Трейдинг“ АД 
за обособена позиция 50 Furosemide – 14.08.2017 година – 8.00ч.
* * *
 
* * *
Обявления за приключване на договор за обществена поръчка:
1. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД – за обособена Позиция 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72
2. „Търговска лига Национален аптечен център“ АД – за обособена Позиция 23, 35, 54

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП Велико Търново

1. Решение за откриване на процедура (публикувано на 16.05.2017 г.)
2. Обявление за поръчка (публикувано на 16.05.2017 г.)
3. Документация (публикувано на 16.05.2017 г.)
4. Техническа спецификация (публикувано на 16.05.2017 г.)
 
Краен срок за получаване на оферти  07.06.2017 – 16:00ч.
Отваряне на офертите – 08.06.2017 – 9:00ч.
 

Доставка на резервни части, сервизно обслужване и ремонт на МПС – санитарни автомобили на ЦСМП Велико Търново марки Ситроен, Форд и Фолксваген

1. Информация за обява в РОП (публикувана на 28.04.2017 г.)
2. ОбяваЗаповед №32 и Документация (публикувана на 28.04.2017 г.)
3. Документация и Проекто-договор (публикувана на 28.04.2017 г.)
4. Образци на документите (публикувана на 28.04.2017 г.)
 
Срок за получаване на офертите за участие – 05.05.2017 г. – 16:00 часа
Дата и час на отваряне на офертите – 09.05.2017 г. от 9:00 часа
 
Удължен срок за получаване на оферти за участие – 12.05.2017 г. 16:00 ч.
Нова дата и час на отваряне на офертите – 15.05.2017 г. 9:00 ч.
 

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Център за спешна медицинска помощ Велико Търново

1. Заповед (публикувана на 24.01.2017 г.)
2. Техническа спецификация (публикувана на 24.01.2017 г.)
3. Покани (публикувана на 24.01.2017 г.)
4. Декларация по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП (публикувана на 24.01.2017 г.)
5. Образец ценово предложение (публикувана на 24.01.2017 г.)
6. Проекто-договор (публикувана на 24.01.2017 г.)
 
Срок за представяне на офертите в отговор на поканата: 
до 15,30 ч. на 10.02.2017 г.
    Дата и час на отваряне на офертите: 9,00 часа на 13.02.2017  г.